Dátum minimálnej trvanlivosti (DMT)

Hromadné vyhadzovanie potravín je široko diskutovanou témou v potravinárskom priemysle a výrobe nápojov.

  • Na celom svete sa vyhodí približne jedna tretina potravín, určených pre ľudskú spotrebu (cca. 1,3 miliárd ton ročne)
  • V Nemecku sa pozdĺž hodnotového reťazca ročne vyhodí 11 miliónov ton potravín

Manažment DMT je základnou požiadavkou na logistiku

V tejto súvislosti hrá dátum minimálnej trvanlivosti (DMT) dôležitú úlohu. Toto označovanie na baleniach udáva, do ktorého dátumu je možné potraviny pri riadnom uchovávaní konzumovať bez zdravotných rizík a bez výraznejšieho zhoršenia chuti a kvality. Aj iné kritéria ako optický vzhľad, vôňa a vonkajšie vlastnosti nezabalených potravín, napríklad ovocia a zeleniny, určujú dĺžku doby, v ktorej je možné tovar zákazníkovi predať. Dĺžka tejto doby závisí primárne od logistickej manipulácie s tovarom pozdĺž hodnotového reťazca - obzvlášť od dodržania určitých skladovacích teplôt prostredníctvom nepretržitých chladiacich reťazcov . Sťažené je to rozdielnymi teplotnými požiadavkami, ktoré nie je vždy možné uspokojivo dodržiavať pre všetky potraviny. Preto ďalšou požiadavkou na logistiku je čo najrýchlejšia distribúcia a čo najkratšie prerušenie chladiaceho reťazca.

Rozdelenie potravinového odpadu podľa oblastí potravinového reťazca (Median) [t/a]

Požiadavky na logistiku

  • Kompaktné skladovanie a preprava potravín pri dodržiavaní teplotných požiadaviek určitých potravín
  • Kontrolovať a sledovať naskladňovanie a vyskladňovanie tovaru podľa princípu FIFO (first in, first out)
  • Kontrolovanie DMT, šarží a výrobných sérií
  • Permanentný prístup ku všetkým skladovaným výrobkom
  • Rýchla príprava na distribúciu potravín

Hudba budúcnosti - dynamická DMT

  • Cieľ: maximálna trvanlivosť pri optimálnom chladení
  • Meranie a dokumentovanie: kombinácia transpondérov RFID a prístrojov na meranie vonkajších vplyvov najmä teploty, svetelného žiarenia a iných indikátorov exspirácie (napr. etylénu pri ovocí), ktorým bol výrobok vystavený pozdĺž hodnotového reťazca.
  • Dôsledok: redukovanie dátumu minimálnej trvanlivosti a následné špeciálne zaobchádzanie - napr. ak výrobky boli pozdĺž logistického reťazca vystavené nepriaznivým teplotným vplyvom.

Trvanlivosť potravín

Haltbarkeit von Lebensmitteln
Redukovať dátum minimálnej trvanlivosti
pri vplyve nepriaznivej teploty a negatívnych vonkajších faktorov počas skladovania a prepravy potravín

 

Získajte viac informácií k tejto téme, alebo nás kontaktujte priamo.